Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Privacy Statement

Wie zijn wij?
’t Schoutenhuis b.v. heeft als kernactiviteit adviseren, beheren en financiële administratie van landgoederen en agrarische bezittingen. Bij deze dienstverlening aan opdrachtgevers/principalen verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. 

Waarom dit statement?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres;
- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie
van een identiteitsbewijs);
- gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
- gegevens zoals bankrekeningen;
- (overige gegevens).

2. Doelen van de verwerking van gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
- het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) opdrachtgevers/principalen;
- het (laten) beheren voor onze opdrachtgevers/principalen van de relatie met (potentiële) huurders/pachters;
- het sluiten van huur- en pachtovereenkomsten voor onze opdrachtgevers/principalen;
- het uitvoeren van de salarisadministratie voor onze opdrachtgevers/principalen van de personeelsleden;
- het registeren van de aandeelhouders voor onze opdrachtgevers/principalen;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
- het uitvoeren van een overeenkomst;
- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een overeenkomst die tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
- de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar
5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
- of wij uw persoonsgegevens verwerken;
- de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
- inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
- bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
- aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
- beperking van uw persoonsgegevens;
- verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
- overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
- vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Verstrekken van gegevens aan derden
7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u, verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
- financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren; of waarbij we u  begeleiden tijdens de looptijd van het product;
- personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
- externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener;
- notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
- derden, voor zover vereist t.b.v. een goede uitvoering van onze dienstverlening.

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van de Privacy statement
Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht
9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.