Ons professionele team van rentmeesters, administratie en secretariaat van
't Schoutenhuis staat tot uw beschikking.

Op de diensten van 't Schoutenhuis bv is de Regeling van Rentmeesters van toepassing

Onteigeningen

’t Schoutenhuis wordt al vele decennia door meerdere rechtbanken ingeschakeld om hen te adviseren inzake de schadevergoeding die aan de onteigende toekomt.

De werkzaamheden voor rechtbanken vinden meestal plaats in een commissie van drie personen. Ook worden rentmeesters van 't Schoutenhuis wel als enig adviseur benoemd.

Niet in de laatste plaats worden onze rentmeesters door particulieren gevraagd om hen te adviseren bij een dreigende onteigening.
Een en ander kan dan uitmonden in een zogenaamde ‘minnelijke’ onteigening waarbij in goed overleg tussen partijen de schade wordt bepaald en betaald; zonodig zullen echter de administratieve en gerechtelijke procedure worden gevolgd. Daarin kan 't Schoutenhuis u bijstaan tot en met de pleidooien voor de rechtbank om te komen tot de u toekomende volledige schadevergoeding.

Wilt u geen onteigeningstraject in, maar wilt u wel een advies over de vergoeding die u toekomt, dan kan 't Schoutenhuis u bijstaan en adviseren.

Ter voorkoming van onteigening kan in goed overleg tussen partijen een rentmeester van 't Schoutenhuis als deskundige of als arbiter optreden om een passende schadeloosstelling te bepalen, gebaseerd op de jurisprudentie en de regels van het onteigeningsrecht, maar zonder de formele en vaak langlopende procedure.

Teneinde vrij te staan bij vragen van de diverse rechtbanken treedt 't Schoutenhuis bij onteigeningszaken niet op voor overheden.

Bekijk ook onze andere expertises