Subsidies

Voor de duurzame instandhouding van landgoederen, historisch waardevolle gebouwen en bos- en natuurterreinen zijn de subsidiebijdragen uit diverse bronnen niet meer weg te denken.

Subsidies

Al vele jaren dragen subsidies bij aan de instandhouding van (rijks)monumenten, bijzondere natuur- en landschapswaarden en historische objecten.

Bij het vinden van beschikbare subsidiemogelijkheden bij (Europese) semi overheden en particuliere fondsen kunnen de rentmeesters van ’t Schoutenhuis u behulpzaam zijn. Zij weten de weg in het woud van mogelijkheden die er zijn om subsidiegelden ook voor de instandhouding van uw landgoed in te zetten.

U kunt daarbij denken aan (agrarisch) natuurbeheer, functieverandering, asbestsanering, Monumentensubsidies en zonnepanelen, maar ook bijdragen voor de inzet van groene BOA’s en/of vrijwilligers.

De contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE), Nationaal Groenfonds, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de diverse Collectieven voor (agrarisch) natuurbeheer zijn intensief en professioneel.