Onteigeningsdeskundigen

De behoefte (met name van overheden) aan grond voor uitbreiding van wegen, bedrijfsterreinen, woningbouw of anderszins, zoals bijvoorbeeld natuurterrein, is structureel.

Onteigeningen

’t Schoutenhuis wordt al vele decennia door meerdere rechtbanken ingeschakeld om hen te adviseren inzake de schadevergoeding die aan de onteigende toekomt.

De werkzaamheden voor rechtbanken vinden plaats dan wel in een commissie van drie personen dan wel wordt één van de rentmeesters van ’t Schoutenhuis als enig adviseur benoemd.

Ook worden onze rentmeesters door particulieren gevraagd om hen te adviseren bij een dreigende onteigening.
Een en ander kan dan uitmonden in een zogenaamde ‘minnelijke’ onteigening waarbij in goed overleg tussen partijen de schade wordt bepaald en betaald; dan wel zal de administratieve en gerechtelijke procedure worden gevolgd en kan ’t Schoutenhuis u bijstaan tot en met de pleidooien voor de rechtbank om te komen tot een u toekomende volledige schadevergoeding.

Teneinde vrij te staan bij vragen van de diverse rechtbanken treedt ’t Schoutenhuis bij onteigeningszaken niet op voor overheden.

Wilt u niet een onteigeningstraject in, maar wilt u wel een advies over de vergoeding die u toekomt, dan kan ’t Schoutenhuis u bijstaan en adviseren.

Ook kan ter voorkoming van onteigening in goed overleg tussen partijen een rentmeester van ’t Schoutenhuis als deskundige of als arbiter optreden om te komen tot een vergoeding, gebaseerd op de jurisprudentie en de regels van het onteigeningsrecht, maar zonder de formele en vaak langlopende procedure.